KGbendruomene-logotipas

Struktūra

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės struktūra

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenei vadovauja Vykdomoji  taryba, sudaryta iš skirtingų žemynų atstovų. Aukščiausia krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės valdžios institucija yra Generalinė asamblėja, kas ketveri metai susirenkanti į pasaulinį kongresą. Asamblėja numato svarbiausias veiklos kryptis, kurias vėliau įgyvendina Vykdomoji taryba bei nacionalinės krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės. Romoje veikia pasaulinis sekretoriatas, kuriame nuolat dirba vykdomasis sekretorius ir viceasistentas.

Ryšius su nacionalinėmis bendruomenėmis Vykdomasis komitetas palaiko leisdamas mėnesinį biuletenį „Projektai“ anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis. Jį papildo kartą per ketvirtį išeinantis leidinys „Progressio“, daugiau dėmesio skiriantis dvasingumo bei ugdymo klausimams ir padedantis skleisti krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės veiklos patyrimą.

 

Lietuvos krikščioniško gyvenimo bendruomenės tarnystės grupės narių atsakomybės (rekomendacijos)

Bendruomenės pirmininkas

Šaukia tarnystės grupės susitikimus.

 1. Suderina tarnystės grupės susitikimo dienotvarkę su Bažnyčios asistentu ir išsiunčia prieš tarnystės susitikimą.
 2. Susirašinėja ir palaiko ryšį su pasaulinės tarnystės grupe (sekretoriumi, prezidente).
 3. Rašo laiškus bendruomenei.
 4. Gali deleguoti užduotis kitiems tarnystės nariams.

Kitos pirmininko pareigos nurodytos statute.

 

Sekretorius:

1.      Atsako už raštvedybą (bendruomenės narių sąrašų tvarkymą ir koordinačių atnaujinimą, registraciją į renginius bei informacijos siuntimą bendruomenės nariams, statistikos vedimas, tarnystės grupės protokolo rašymą ir išsiuntimą tarnystės grupės nariams…).

2.      Archyvuoja bendruomenės dokumentus.

3.      Primena tarnystės grupės nariams apie jų įsipareigojimus, prisiimtus iki kito tarnystės susitikimo.

 

Bendruomenės iždininkas:

1.      Veda bendruomenės buhalterinę apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.      Atlieka piniginių lėšų apskaitos ir apsaugos operacijas, laikantis visų kasos apskaitos taisyklių.

3.      Atsako už  nario mokesčio surinkimą.

4.      Atsako už nario mokesčio pasaulinei bendruomenei savalaikį pervedimą.

Kitos iždininko pareigos nurodytos statute.

 

Atsakingas už ryšius su ugdymo komanda:

 1. Palaiko ryšį tarp tarnystės grupės ir ugdymo komandos (perduoda tarnystės grupei  ugdymo grupės pasiūlymus bei tarnystės grupės pasiūlymus ugdymo komandai)
 2. Atsakingas už šių grupių tarpusavio komunikavimą.

 

Regiono koordinatoriaus tarnystės atsakomybės:

 1. Organizuoja (koordinuoja) bendrus regiono grupelių susitikimus ar renginius.
 2. Pristato tarnystės grupei, Bažnyčios asistentui grupelėse iškilusias problemas ir dalyvauja jas sprendžiant (naujų narių priėmimas, pasitraukimas iš bendruomenės ir kt.).
 3. Inicijuoja bendrus regiono koordinatorių ir palydėtojų susitikimus peržvelgti grupelių gyvenimą.
 4. Palaiko ryšį su bendruomenės Tarnystės grupe ir Bažnyčios asistentu, užtikrina reikiamos ugdymo ar kitos medžiagos  perdavimą grupelių atsakingiesiems ar nariams.
 5. Rūpinasi už statistinės informacijos apie grupeles (nariai, jų kontaktai…) bei jos pasikeitimus surinkimą ir perdavimą Tarnystės grupės sekretoriui.

 

Atsakingas  už Eurolinką: (gali būti tarnystės grupėje, arba ne):

 1. Teikia informaciją Europos bendruomenių tarnystės grupei apie Lietuvos KG bendruomenę.
 2. Informuoja Lietuvos KG bendruomenės tarnystės grupę kuo gyvena Europos KG bendruomenės (perduoda žinias iš Europos tarnystės komandos).
 3. Dalyvauja Europos tarnystės komandos organizuojamuose renginiuose, skirtuose atsakingiems už Eurolinką.
 4. Gali dalyvauti tarnystės grupės susitikimuose, jeigu jis nėra tarnystės grupės narys.
Artėjantys renginiai

Šiuo metu nėra jokių artėjančių renginių.

Mes facebooke