KGbendruomene-logotipas

Bendruomenės narių ugdymas

KG bendruomenės ugdymas – tai procesas, padedantis kuo labiau sekti Kristumi įvairiomis aplinkybėmis, įtraukiant dar neatskleistus bei vis gilesnius mūsų asmenybės aspektus. Kiekvienu ugdymo laikotarpiu KG bendruomenės narys įgyja ir lavina tam tikras vertybes bei Viešpaties Dvasios įkvėptas nuostatas, kurios tiesiogiai siejasi su jo gyvenimu ir skatina naujai pamilti Dievą bei artimą. Kiekvienu vertybių, padedančių labiau sekti Kristumi, įsisavinimo laikotarpiu tenka laipsniškai įveikti keturis etapus:  motyvaciją,  ieškojimą, atradimą, patvirtinimą. (Iš bendruomenės charizmos)

Kaip ir Jėzaus laikais apaštalas šiandien turi būti ugdomas ir dėl to pamažu keistis. Bendruomenėje svarbu, kad asmeninis dvasinis augimas, kuris vyksta per maldą, sakramentus, dvasines pratybas, dienos peržvalgą, pokalbius su asmeniniu dvasios palydėtoju, Šv.Rašto skaitymą, glaudžiai sietųsi su bendruomeniniu. KG Bendruomenėje ugdymas vyksta dalyvaujant tėvams Jėzuitams naudojantis ignaciškais principais bei priemonėmis. KG Bendruomenės ugdymas vyksta per įvairius renginius, savaitgalius bei bendruomenines nuorodas, tam išrinkta ugdymo komanda kuri drauge su bendruomenės taryba koordinuoja ugdymo kryptis bei gaires.

Dvasinės pratybos KG bendruomenėje yra pagrindinė ugdymo priemonė. Dvasinės pratybos padeda žmogui atpažinti savo pašaukimą ir į jį atsiliepti . Bendruomenės nariai kiekvienais metais organizuoja dvasines pratybas bendruomenės nariams „Bendruomenė- bendruomenei“, kurios vedamos drauge ir su tėvais Jėzuitais.

Naujiems nariams kiekvienais metais organizuojamas „ Naujokų savaitgalis“ , į kurį kviečiami ir tie kurie nori sugrįžti prie ignaciško dvasingumo „šaknų“. Šiame savaitgalyje gilinamasi į dienos peržvalgą, grupelių struktūrą, 3 ratų pasidalinimo specifiką.

Šiluvoje kasmet organizuojamas ugdymo savaitgalis visiems bendruomenės nariams, kuriame meldžiamės, klausome mokymų, dalinamės grupelėse, atgaivindami ryšį su Kristumi, savimi ir kitais bendruomeniškiais.

Kiekvienais metais vyksta koordinatorių ir palydėtojų savaitgalis skirtas grupelių palydėtojams ir koordinatoriams, kuriame pasidalinama kiekvienos grupelės metų peržvalga, aptariami iškilę sunkumai, iššūkiai, taip pat pasidžiaugiama naujais atrastais dalykais. Šiame savaitgalyje žvelgiame kur link KG bendruomenė eina, kokie bendruomenės vaisiai.

Didelis metų renginys skirtas visai bendruomenei yra Suvažiavimas, kuris vyksta kas metai vis kitame mieste. Suvažiavime svarstomi projektai, priimami įvairūs nutarimai, renkama taryba, tačiau taip pat vyksta mokymai bei pasidalinimai grupelėse, Šv. Mišios. Suvažiavime galima matyti visą Bendruomenės „virtuvę“, metų ataskaitas, numatomus renginius ir t.t . Mažesni suvažiavimai vyksta Regionuose, kur susirenka tik to regiono žmonės ir aptaria tam regionui svarbius klausimus.

Didžiausias metų renginys -ugdymo, bendrystės ir bendruomeniškumo, yra vasaros stovykla. Stovykla vyksta 3-4 dienas gamtoje, su visais šeimos nariais. Stovykloje vyksta mokymai, kasdieną šv. Mišios, bendri vakarai, vakare dienos peržvalga, visą stovyklos laiką koplyčioje būna adoruojamas šv. Sakramentas, vyksta teminės grupelės, pasidalinimo grupelės, vaikams atskira programa. Stovykloje dalyvauja svečiai iš kitų šalių KG bendruomenių.

„Ugdant pasauliečius labiausiai siekiama, kad jie kaskart kuo geriau atskleistų savo pašaukimą, ir vykdydami savąją misiją, vis tvirčiau ryžtųsi juo gyventi„ (iš charizmos). Dvasinių pratybų ir charizmos rekomenduoja, kad žmogus atpažinęs savo pašaukimą į KG bendruomenę apsispęstų jai įsipareigoti.

 

Artėjantys renginiai

Šiuo metu nėra jokių artėjančių renginių.

Mes facebooke